30.12.2013
Total votes: 32

Aposteriori

Apos|te|ri|o|ri
n.
,
,
aus der Erfahrung gewonnene Erkenntnis;
Ggs.
Apriori