11.12.2012
Total votes: 8

xeno..., Xeno...

xe|no, Xe|no
in Zus.
fremd, fremden, Fremd, Fremden, z. B.
Xenokratie
[< grch. xenos »fremd, Fremder«]