Wahrig Fremdwörterlexikon

Kryptozoikum

Kryp|to|zo|i|kum
n.; s; unz.; Geol.
[< Krypto + zoikum]

Weitere Artikel aus dem Wahrig Fremdwörterlexikon

Weitere Artikel aus dem Großes Wörterbuch der deutschen Sprache