Wahrig Fremdwörterlexikon

Sambo

Sm|bo
m.; s, s

Weitere Artikel aus dem Wahrig Fremdwörterlexikon