wissen.de
Total votes: 14
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Erotema

Ero|te|ma
n.; s, te|ma|ta; Rhet.
1
Frage
2
Fragesatz
[zu grch. erotan »fragen«]
Total votes: 14