wissen.de
Total votes: 18
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Vostrokonto

Vos|t|ro|kon|to
[vɔ̣s] n.; s, s od. kon|ten od. kon|ti; Bankw.
= Lorokonto
[< ital. vostro »euer« + Konto]
Total votes: 18