wissen.de
Total votes: 17
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Postgirokonto

Pst|gi|ro|kon|to
[ʒi:] n.; s, s od. kon|ten od. kon|ti
Girokonto, das bei der Deutschen Postbank AG geführt wird
Total votes: 17