Gesundheit A-Z

V

Abk. für anatom. Vene, chem. Vanadium, physik. Volt.