Wahrig Fremdwörterlexikon

Kebap

Ke|bp
m.; od. s, od. s

Weitere Artikel aus dem Wahrig Fremdwörterlexikon

Weitere Artikel aus dem Wahrig Herkunftswörterbuch