wissen.de
Total votes: 36
WAHRIG FREMDWöRTERLEXIKON

Imagination

Ima|gi|na|ti|on
f.; , en
1
Einbildung
2
Einbildungskraft, Vorstellungskraft
[< lat. imaginatio »Einbildung, Vorstellung«]
Total votes: 36